Pro uchazeče

INFORMACE PRO UCHAZEČE O VZDĚLÁVÁNÍ

Přijímací zkoušky proběhnou 8. 6. 2020, náhradní termín pak 23. 6. 2020.

Výsledky přijímacího řízení – denní studium

Výsledky přijímacího řízení – dálkové studium

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení – dálkové studium

Harmonogram přijímacích zkoušek

Informace o přijímacím řízení pro uchazeče_2019_2020

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
Obor vzdělání : bezpečnostně právní činnost

Čtyřleté denní vzdělávání (kód 68-42-M/01) – nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů je 60.

Přihlášku s razítkem lékařem (stvrzená zdravotní způsobilost pro studium oboru 68-42-M/01) potvrzenou ředitelem základní školy je nutno doručit TRIVIS-SŠV Karlovy Vary,s.r.o. do 1.3.2020.

První kolo přijímacího řízení bude probíhat od do  (v případě nenaplnění kapacity bude vypsáno 2. kolo).

Přijímací zkoušky se skládají ze 3 částí (77% – státní část, 23%, výsledky dosažené v 8. a 9. ročníku základní školy a školní a mimoškolní aktivity, zájem a předpoklady ke studiu)

Na základě výsledků přijímacího řízení bude utvořen pořadník, na základě kterého bude bezodkladně zasláno přijatým uchazečům „Rozhodnutí o přijetí“ s poučením o dalším postupu.

Po obdržení tohoto rozhodnutí musí uchazeč do 5 pracovních dnů doručit řediteli TRIVIS-SŠV Karlovy Vary, s.r.o. „Zápisový lístek“ získaný v základní škole. Když tak neučiní, bude na jeho místo přijat jiný uchazeč.

Nepřijatí uchazeči obdrží „Rozhodnutí o nepřijetí“.

Nástavbové studium v 3leté dálkové formě vzdělávání (kód 68-42-L/51) – nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů je 30.

Přihlášku je nutno doručit na TRIVIS-SŠV Karlovy Vary,s.r.o. do 1. 3. 2020.

Přijímací řízení proběhne 8. 6. 2020 (náhradní termín 23. 6.. 2020).
Přijímací zkoušky se skládají ze 3 částí (77% – státní část, 23% – výsledky dosažené při získání výučního listu a předpoklady, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o vzdělávání v daném oboru)


 

TRIVIS SŠV Karlovy Vary přijímá uchazeče do denní formy vzdělávání na základě kriterií stanovených ředitelem školy pro příslušný školní rok.Tato kriteria jsou zveřejňována na internetových stránkách školy vždy s dostatečným předstihem. Po rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je uzavřena Smlouva o poskytnutí středního vzdělání s maturitní zkouškou za úplatu, kterou podepisuje žák a plátce školného.

Obory vzdělávání:

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST ( kód 68-42-M/01 ) –  čtyřletá forma vzdělávání

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY ( kód vzdělávání 68-42-L/51 ) – tříletá forma vzdělávání formou nástavbového studia


Úspěšné složení maturitní zkoušky otevírá našim absolventům velmi široké možnosti uplatnění jednak na trhu práce a zejména pak otevírá dveře k možnosti dalšího vzdělávání na vyšších odborných školách nebo Vysokých školách humanitního zaměření.

Z dosavadního absolventů naší školy nejsou žádní v evidenci pracovního úřadu jako absolventi, kteří nenašli na trhu práce příslušné uplatnění. Absolventi jsou poměrně úspěšní při přijímacích zkouškách na VŠ humanitního zaměření a to včetně pedagogických fakult. Vzhledem k odbornému zaměření školy jsou rovněž úspěšní při studiu Policejní akademie v Praze.

Cílem žáka po úspěšném zakončení studia je možnostech jeho uplatnění zejména v:
a)

  •  Státní správě a samosprávě
  •  Policii ČR
  •  Obecních a městských policií
  •  Odborech obrany velkých podniků
  •  Bankovní a peněžních službách
  •  Pojišťovnictví
  •  Orgánech integrovaného záchranného systému
  •  Splňuje podmínky pro získání živnostenského listu