Pro uchazeče

INFORMACE PRO UCHAZEČE O VZDĚLÁVÁNÍ

Informace o přijímacím řízení pro uchazeče_2019_2020

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
Obor vzdělání : bezpečnostně právní činnost

Čtyřleté denní vzdělávání (kód 68-42-M/01) – nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů je 60.

Přihlášku s razítkem lékařem (stvrzená zdravotní způsobilost pro studium oboru 68-42-M/01) potvrzenou ředitelem základní školy je nutno doručit TRIVIS-SŠV Karlovy Vary,s.r.o. do 1.3.2020.

První kolo přijímacího řízení bude probíhat od do  (v případě nenaplnění kapacity bude vypsáno 2. kolo).

Přijímací zkoušky se skládají ze 3 částí (77% – státní část, 23%, výsledky dosažené v 8. a 9. ročníku základní školy a školní a mimoškolní aktivity, zájem a předpoklady ke studiu)

Na základě výsledků přijímacího řízení bude utvořen pořadník, na základě kterého bude bezodkladně zasláno přijatým uchazečům „Rozhodnutí o přijetí“ s poučením o dalším postupu.

Po obdržení tohoto rozhodnutí musí uchazeč do 5 pracovních dnů doručit řediteli TRIVIS-SŠV Karlovy Vary, s.r.o. „Zápisový lístek“ získaný v základní škole. Když tak neučiní, bude na jeho místo přijat jiný uchazeč.

Nepřijatí uchazeči obdrží „Rozhodnutí o nepřijetí“.

Nástavbové studium v 3leté dálkové formě vzdělávání (kód 68-42-L/51) – nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů je 30.

Přihlášku je nutno doručit na TRIVIS-SŠV Karlovy Vary,s.r.o. do 1. 3. 2020.

Přijímací řízení proběhne od 14. do 15. 4. 2020  (v případě nenaplnění kapacity bude vypsáno 2. kolo od 1. 6. do 30. 6. 2020).
Přijímací zkoušky se skládají ze 3 částí (77% – státní část, 23% – výsledky dosažené při získání výučního listu a předpoklady, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o vzdělávání v daném oboru)


 

TRIVIS SŠV Karlovy Vary přijímá uchazeče do denní formy vzdělávání na základě kriterií stanovených ředitelem školy pro příslušný školní rok.Tato kriteria jsou zveřejňována na internetových stránkách školy vždy s dostatečným předstihem. Po rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je uzavřena Smlouva o poskytnutí středního vzdělání s maturitní zkouškou za úplatu, kterou podepisuje žák a plátce školného.

Obory vzdělávání:

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST ( kód 68-42-M/01 ) –  čtyřletá forma vzdělávání

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY ( kód vzdělávání 68-42-L/51 ) – tříletá forma vzdělávání formou nástavbového studia


Úspěšné složení maturitní zkoušky otevírá našim absolventům velmi široké možnosti uplatnění jednak na trhu práce a zejména pak otevírá dveře k možnosti dalšího vzdělávání na vyšších odborných školách nebo Vysokých školách humanitního zaměření.

Z dosavadního absolventů naší školy nejsou žádní v evidenci pracovního úřadu jako absolventi, kteří nenašli na trhu práce příslušné uplatnění. Absolventi jsou poměrně úspěšní při přijímacích zkouškách na VŠ humanitního zaměření a to včetně pedagogických fakult. Vzhledem k odbornému zaměření školy jsou rovněž úspěšní při studiu Policejní akademie v Praze.

Cílem žáka po úspěšném zakončení studia je možnostech jeho uplatnění zejména v:
a)

  •  Státní správě a samosprávě
  •  Policii ČR
  •  Obecních a městských policií
  •  Odborech obrany velkých podniků
  •  Bankovní a peněžních službách
  •  Pojišťovnictví
  •  Orgánech integrovaného záchranného systému
  •  Splňuje podmínky pro získání živnostenského listu