Pro uchazeče

TRIVIS SŠV Karlovy Vary přijímá uchazeče do denní formy vzdělávání na základě kriterií stanovených ředitelem školy pro příslušný školní rok.Tato kriteria jsou zveřejňována na internetových stránkách školy vždy s dostatečným předstihem. Po rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je uzavřena Smlouva o poskytnutí středního vzdělání s maturitní zkouškou za úplatu, kterou podepisuje žák a plátce školného.

Obory vzdělávání:

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST ( kód 68-42-M/01 ) –  čtyřletá forma vzdělávání

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY ( kód vzdělávání 68-42-L/51 ) – tříletá forma vzdělávání formou nástavbového studia


Úspěšné složení maturitní zkoušky otevírá našim absolventům velmi široké možnosti uplatnění jednak na trhu práce a zejména pak otevírá dveře k možnosti dalšího vzdělávání na vyšších odborných školách nebo Vysokých školách humanitního zaměření.

Z dosavadního absolventů naší školy nejsou žádní v evidenci pracovního úřadu jako absolventi, kteří nenašli na trhu práce příslušné uplatnění. Absolventi jsou poměrně úspěšní při přijímacích zkouškách na VŠ humanitního zaměření a to včetně pedagogických fakult. Vzhledem k odbornému zaměření školy jsou rovněž úspěšní při studiu Policejní akademie v Praze.

Cílem žáka po úspěšném zakončení studia je možnostech jeho uplatnění zejména v:
a)

  •  Státní správě a samosprávě
  •  Policii ČR
  •  Obecních a městských policií
  •  Odborech obrany velkých podniků
  •  Bankovní a peněžních službách
  •  Pojišťovnictví
  •  Orgánech integrovaného záchranného systému
  •  Splňuje podmínky pro získání živnostenského listu