Pro uchazeče

INFORMACE PRO UCHAZEČE O VZDĚLÁVÁNÍ

DENNÍ STUDIUM

Přijímací zkoušky proběhnou 19. 4. 2021, náhradní termín pak 22. 4.2021.

Kritéria přijímacího řízení – denní studium

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
Obor vzdělání: bezpečnostně právní činnost

Čtyřleté denní vzdělávání (kód 68-42-M/01) – nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů je 60.

Přihlášku s razítkem lékařem (stvrzená zdravotní způsobilost pro studium oboru 68-42-M/01) potvrzenou ředitelem základní školy je nutno doručit TRIVIS-SŠV Karlovy Vary, s.r.o. do 1. 3. 2021.

Ředitelka školy tímto rozhodla, že ve školním roce 2020/2021 bude jednotná přijímací zkouška nahrazena ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKOU.

Na základě výsledků přijímacího řízení bude utvořen pořadník, na základě kterého bude bezodkladně zasláno přijatým uchazečům „Rozhodnutí o přijetí“ s poučením o dalším postupu.

Po obdržení tohoto rozhodnutí musí uchazeč do 5 pracovních dnů doručit řediteli TRIVIS-SŠV Karlovy Vary, s.r.o. „Zápisový lístek“ získaný v základní škole. Když tak neučiní, bude na jeho místo přijat jiný uchazeč.

Nepřijatí uchazeči obdrží „Rozhodnutí o nepřijetí“.

DÁLKOVÉ STUDIUM

Nástavbové studium v 3leté dálkové formě vzdělávání (kód 68-42-L/51) – nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů je 30.

Přihlášku je nutno doručit na TRIVIS-SŠV Karlovy Vary, s.r.o. do 1. 3. 2021.

Kritéria přijímacího řízení – dálkové studium

Ředitelka školy tímto rozhodla, že ve školním roce 2020/2021 bude jednotná přijímací zkouška nahrazena ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKOU.


 

TRIVIS SŠV Karlovy Vary přijímá uchazeče do denní formy vzdělávání na základě kriterií stanovených ředitelem školy pro příslušný školní rok.Tato kriteria jsou zveřejňována na internetových stránkách školy vždy s dostatečným předstihem. Po rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je uzavřena Smlouva o poskytnutí středního vzdělání s maturitní zkouškou za úplatu, kterou podepisuje žák a plátce školného.

Obory vzdělávání:

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST ( kód 68-42-M/01 ) –  čtyřletá forma vzdělávání

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY ( kód vzdělávání 68-42-L/51 ) – tříletá forma vzdělávání formou nástavbového studia


Úspěšné složení maturitní zkoušky otevírá našim absolventům velmi široké možnosti uplatnění jednak na trhu práce a zejména pak otevírá dveře k možnosti dalšího vzdělávání na vyšších odborných školách nebo Vysokých školách humanitního zaměření.

Z dosavadního absolventů naší školy nejsou žádní v evidenci pracovního úřadu jako absolventi, kteří nenašli na trhu práce příslušné uplatnění. Absolventi jsou poměrně úspěšní při přijímacích zkouškách na VŠ humanitního zaměření a to včetně pedagogických fakult. Vzhledem k odbornému zaměření školy jsou rovněž úspěšní při studiu Policejní akademie v Praze.

Cílem žáka po úspěšném zakončení studia je možnostech jeho uplatnění zejména v:
a)

  •  Státní správě a samosprávě
  •  Policii ČR
  •  Obecních a městských policií
  •  Odborech obrany velkých podniků
  •  Bankovní a peněžních službách
  •  Pojišťovnictví
  •  Orgánech integrovaného záchranného systému
  •  Splňuje podmínky pro získání živnostenského listu