Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Škola, TRIVIS – SŠV Karlovy Vary, s.r.o., je správcem osobních údajů (a zvláštních kategorií osobních údajů). Do této problematiky se řadí žáci, jejich zákonní zástupci (dále ZZ) a další osoby, které přicházejí do styku se školou, nebo jim škola poskytne některé služby (pronájem prostor apod.).

Veškeré činnosti související se zpracováním osobních údajů se řídí směrnicí 95/46/ES a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, škola vytváří podmínky a opatření, aby její činnosti při zpracování těchto údajů bylo od 25. května 2018 v souladu s novým nařízením. Chceme Vás touto cestou seznámit s novinkami tohoto nařízení:

  • Úprava postupu, jakým se subjekt údajů (žák, ZZ a ostatní) obrací na správce (školu) či zpracovatele (zaměstnanec školy) – čl. 12 GDPR
  • Vedení záznamů o činnostech zpracování  – čl. 33 a 34 GDPR
  • Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů – čl. 33 a 34 GDPR
  • Zavedení institutu pověřence – čl. 37 -39 GDPR
  • Zpřísnění podmínek předávání osobních údajů do ciziny – čl. 44 a násl. GDPR
  • Právo na informace a přístup k osobním údajům  – čl. 14 – 16 GDPR
  • Právo na přenositelnost údajů – čl. 20 GDPR
  • Právo vznést námitku při zpracování – čl. 21 GDPR
  • Výslovná úprava práva být zapomenut – čl. 17 odst. 2 GDPR
  • Souhlas se zpracováním osobním údajů může ve vymezených případech vyjádřit i dítě

Výkonem funkce pověřenec pro školu TRIVIS – SŠV Karlovy Vary, s.r.o. byl jmenován zřizovatelem školy Ing. Tomáš Glas – kontakt poverenec@trivis.cz.